Əsərin adı: Lumətul etiqad. Müəllif: İbn Qudamə əl-Maqdisi.
Əsərin adı: Təhavi Əqidəsi. Müəllif: Əbu-Cəfər ət-Təhavi.