Allah bəhirə, saibə, vəsilə və ham heç bir göstəriş verməmişdir. Lakin kafir olanlar Allaha qarşı yalan uydururlar. Onların çoxu isə anlamır.