Bir zaman Biz sizi Fironun tərəfdarlarından xilas etdik. Onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir sınaq var idi.

Allah Təala deyir ki, Ey İsrailoğulları sizə olan nemətimi yadınıza salın, “Bir vaxtlar sizi Firon tərəfdarlarından xilas etdik. “Onlar sizə ağır əzablar verirdilər” yəni sizi onların əlindən xilas etdim, sizi Musanın əshabı olaraq onların əlindən aldım. Sizə ağır əzablar verirdilər yəni sizi əzaba salır, və sizə ən pis əzabları daddırırdılar. Bu da belə olmuşdur: Firon, qorxunc bir yuxu görür ki, Beyt-ul-Məqdisdən qorxunc bir alov çıxır və Misir ölkəsində İsrail oğullarının evləri istisna olmaqla bütün qibtilərin evinə yayılır. yuxunun yozumu isə mülkünün İsrail oğullarından birinin əli ilə dağıdılması idi. Belə də deyilmişdir: Onun gecə söhbət etdiyi insanlar İsrail oğullarından bir nəfər çıxacağını gözlədiklərini danışırdılar. Bu adam böyük dövlət və üstünlük qazanacaqdı. Fitnələr hədisində belə deyilmişdir. Necə ki, Taha surəsində gələcək.

Firon buna görə bütün israil oğularından dünyaya gələn oğlanların öldürülməsi, qızların isə sağ saxlanılmasını əmr edir. İsrail oğullarını ağır və alçaldıcı işlərdə işlədilməsini əmr etdi.  Burada ağır əzab oğlan uşaqlarının boğazlanması ilə təfsir edilmişdir. İbrahim surəsində də bu məna vurğulanmışdır. Necə ki, belə buyurulmuşdur.

Onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunun təfsiri də Qasas surəsinin əvvəlində gələcək InşəAllah. Allaha güvənir ona etimad edir, ondan kömək gözləyirik. yasumunəkum – rəva görmək deməkdir. Necə ki, səəəməhu huttətən xasəfə – onu yerə batırmağı rəva gördü, deməkdir. Şair Əmr ibn Gülsümdə belə demişdir:

Kral bizi alçaqlığa batirmağa sürüklədi,

biz isə bu pis dimdikləməya etiraz etdik.

Bunun mənasının Sizə daimi əzab edərlər demək olduğu da söylənmişdir. Necəki, saimətil ğanəm davamlı olatraq otlağa yayılan mal-qara deməkdir. Bunu da Qurtubi nəql etmişdir.  Burada “oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Deməsi sizə ağır əzablar verirdilər.” — sözündəki neməti təfsir etmək etmık üçündür. Sonra da onu burada təfsir etmişdir. Çünku “orada sizə olan nemətimi xatırlayın” (Bəqərə, 40) deyilmişdir. İbrahim surəsinə gəldikdə isə, “Onlara Allahın günlərini xatırlat” (İbrahim, 5) yəni nemət və ikramlarını xatırlat dedikdə: Sizə əzabın ən pisini rəva görürlər, oğullarınızı öldürər, qadınlarını sağ qoyar, deməsi münasib olmuşdur. Ona da boğazlanmağı əlavə etmişdir, İsrail oğullarına müxtəlif və davamlı nemətlər verildiyini göstərsin. Firon, Əməliglər sulaləsindən və digərlərindən olan Misirin kafir krallarına verilən addır. Necə ki, Şamla birgə Roma tərəfdə olanlar öz kafir krallarına Keysər deyirdilər. Kisra farslara başçılıq edənlərə, Tübba da Yəmənin kafir krallarına deyilirdilər. Necaşi Həbəş krallarına, Batleymus da, Hind krallarına deyilirdi. Belə deyilmişdir: Musa (əleyhi salam) zamanındakı Fironun adı, Vəlid ibn Musab ibn Rəyyandı. Musab ibn Rəyyan deyanlər də olmuşdur. O İmlik ibn Evd ibn İrəm ibn Sam ibn Nuh sülaləsindən idi. Onun künyasi əbu Murradı əsli də farsdır. İstaxar bölgəsindən. Nə olursa olsun Allahın lənəti olsun ona.

Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir sınaq var idi. İbn Cərir belə demişdir: Sizi Fironun ailəsinin əzabından xilas etməmizdə sizin üçün rəbbinizdən böyük bir imtahan vardır, yəni onda sizin üçün böyük bir nemət vardır, deməkdir. Əli ibn Əbi Təlha, Ibn Abbasdan “Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir sınaq var idi ayəsində nemət vardır demişdir. Mucahid də: Rəbbinizdən böyük nemət vardır demişdir. Əbu Aliyə, Əbu Malik, Suddi və digərləri də belədemişdilər. Bəlanın əsli sınaqdır, o da xeyirlə də olur, şərlə də. Necə ki Allah təala Sizi imtahan üçün xeyir və şərlə sınağa çəkirik demişdir. “Biz onları yaxşılıq və pisliklə sınadıq ki, bəlkə (doğru yola) dönələr” (Əraf, 168). Ibn Cərir belə demişdir: Şərdə daha çox bələvtuhu, ebluhu, bəlaən, xeyirdə isə əblihi, ibləən və bəlaən deyilir. Şair Züheyr ibn əbi Sülma belə demişdir:

Nemət ver Allahım, o ikiliya

Sizlərə yaxşılıq etdilər deya

Nail et nemətin xeyirlisinə

Allah o iki nəfəri sizə etdiklərinə görə yaxşılıqla mükafatlandırsın,Onları xeyirlinemətlə mükafatlandırsın.

Burada hər iki lüğəti mənanı da istifadə etmişdir. Çünki onlara qullarına sınadığı ən xeyirli nemətləri versin, demək istəmişdir. Belə də deyilmişdir “Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir sınaq var idi” ayəsində oğlanların öldürülməsi qızların isə sağ saxlanılması  kimi alçaldıcı əzaba işarət vardır. Qurtubu birinci rəyi nəql etdikdən sonra, Bu cumhurun fikri və sözüdür demişdir. Sonra da belə demişdir: Burada bəla şərdir, Mənası da öldürülmədə xoşa gəlməyan bir şey və imtahan vardır şəklindədir.