Bir zaman sizdən əhd-peyman aldıq, dağı başınız üstünə qaldırdıq. “Sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın və onun içindəkiləri yada salın ki, bəlkə qorxasınız!”

Allah Təala İsrailoğullarına onlardan aldığı möhkəm əhdi, tək və şəriki olmayana imanı, peyğəmbərlərinə tabe olmağı xatırladaraq belə deyir və onlardan möhkəm əhd alarkən dağı başlarının üstünə qaldırdığından xəbər verir, verdikləri sözü təsdiqləsinlər, onun üstündə var qüvvələri ilə, qətiyyatlə və əzimlə dayənsınlar. Necə ki, belə demişdir: “Bir zaman dağı yerindən qoparıb onların başı üstünə bulud kimi qaldırmışdıq və onlar da elə zənn etmişdilər ki, dağ onların üstünə düşəcək. (Biz onlara): “Sizə verdiryimizdən möhkəm yapışın və içindəkiləri xatırlayın ki, bəlkə, qorxasınız!” (Əraf, 171). Burada istifadə olunan tur sözü dağ mənasındadı. Çünki Əraf surəsində belə təfsir edilmişidir. İbn Abbas, Mucahid, Ata, İkrimə, Həsən, Dəhhaq, Rəbi İbn Ənəs və digərləri də belədemişdilər. Bu da açıq aydındır. İbn Abbasın bir rəvayəti də belədir: Meşə örtüyü olan dağa Tur deyilir. Belə bir ötüyü olmayan dağa isə tur deyilməz. Fitnə hədisində İbn Abbas belə demişdir. Onlar Allaha itaətdən çıxdıqları zaman Allahın əmrinə tabe olsunlar deya dağ başlarının üstünə qaldırıldı. Suddi də belə demişdir: Səcdə etmək istəmədikdə Allah dağa onların üstünə düşməyi əmr etdi. Onlar da dağa baxdılar ki dağ onları əhatə edib. Bu zaman səcdəya qapandılar, bir tərəfləri üstə səcdə edərkən o biri tərəfləri ilə dağa baxırdılar. Allah onlara rəhmi gəldi və dağı çəkdi. Onlarda:“Allaha and olsun ki, Allaha edilən səcdələrdən əzabı ortadan qaldıran səcdə qədər gözəl səcdə yoxdur”,  dedilər.  Onlar beləcə səcdə edərdilər. Məhz Allahu Təalanın Dağı başlarının üstünə qaldırdıq dediyi budur.

Həsən: Sizə veridyimizi qüvvətlə tutun sözündə: yəni Tövratı tutun demişdir. Əbu Aliyə ilə Rəbi İbn Ənəs də Qüvvətlə tutun yəni itaətlə tutun demək olduğunu, qeyd etmişdirlər. Mucahid də içindəkilərə əməl etməklə tutun, demişdir. Qatadə də: Ciddiyatlə tutun yoxsa dağı üstünüzə ataram, demişdir. Deyilir ki, Onlar da bunu təsdiq etdilər, özlərinə veriləni qüvvətlə tutacaqlarını təsdiqlədilər. Dağı üstünüzə ataram sözünün mənasıda dağı başınıza yıxaram deməkdir. Əbu Aliyə ilə Rəbi: içindəkiləri yada salın, ayəsi haqqında Tövratdakıları oxuyun və onunla əməl edin demişdir. Allah Təala: “Sonra bunun ardınca siz üz döndərdiniz” dedi. yəni bu möhkəm və ağır sözdən sonra ondan üz çevirdiniz, yol dəyişdirdiniz, əhdi pozdunuz deməkdir. “Əgər Allahın lütfü və rəhmi olmasaydı” yəni tövbənizi qəbul etmək, sizə nəbilər və rəsullar göndərməklə, olan lütfü olmasaydı “əlbəttə, ziyana uğrayənlardan olardınız” bu isə möhkəm əhdi dünya və axirətdə pozmuş olmaqla ziyana uğrayərdınız, deməkdir.