Bundan sonra tövbə edib islah edənlər isə istisnadır. Şübhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

86-cı ayənin təfsirinə bax.