Deyəcək: “Sizdən əvvəl gəlib-getmiş cin və insan tayfaları ilə birlikdə Oda girin!” Hər tayfa girdikcə havadarlarını lənətləyəcəkdir. Nəhayət, hamısı orada toplandığı zaman sonrakılar əvvəlkilər barəsində deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Bunlardır bizi azdıran! Elə isə Odda bunlara ikiqat əzab ver!” Deyəcək: “Hər kəs üçün ikiqatdır, lakin siz bilmirsiniz!”