Hər kəs dünya mükafatını istərsə, dünyanın da, axirətin də mükafatı Allahın dərgahındadır. Allah Eşidəndir, Görəndir.