Hər kim haqsızlıq etdikdən sonra tövbə edib islah etsə, şübhəsiz ki, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Hə-qiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.