Kafirləri və zalımları Allah bağışlamayacaq və yola yönəltməyəcəkdir;