Məgər onlar göylərin və yerin səltənətinə, Allahın yarat-dığı hər şeyə, əcəllərinin yaxınlaşa biləcəyinə diqqət yetirmirlərmi? Bundan sonra hansı sözə inanacaqlar?