O zaman siz: “Ey Musa! Biz Allahı açıq-aşkar görməyincə sənə iman gətirməyəcəyik!”– dediniz və gözünüz görə-görə sizi ildırım vurdu.

Allah Təala deyir ki, Sizi ildırım vurduqdan sonra diriltmə nemətimi xatırlayın, yadınızdadırsa məni açıq aydın gözlə görmək istəmişdiniz. Halbuki, sizin və sizin kimilərin buna gücü çatmaz. Necə ki, İbn Cureyc belə demişdir: Ibn Abbas bu ayədə keçən “cəhrətən” kəliməsi haqqında “açıq-aşkar” deməkdir demişdir. İbrahim ibn Tahman, Abbad ibn İshaqdan, oda Əbu Huveyrisdən rəvayət edir ki, Ibn Abbas Allahı açıq aşkar görmədikcə sənə iman etmərik, mənasını vermişdir. Qatadə ilə Rəbi ibn Ənəs də: Cəhrətən – gözlə görməkdemişdilər.  Əbu Cəfərdən rəvayət edilir ki, Rəbi ibn Ənəs belə demişdir: Onlar Musanın seçdiyi yetmiş nəfər idi ki, Musayla birlikdə getmişdilər. Onlar bir danışıq eşitdilər və dedilər: “Biz Allahı açıq aşkar görməsək sənə əsla iman etməyəcəyik”. Sonra bir səs eşitdilər və onları ildırım vurdu, öldülər. Mərvan əl Həkəm Məkkə minbərindən belə dedi: Ayədə qeyd edilən “əs-saikatu” sözü səmadan eşidilən gurultulu səsdir. Suddi isə sizi ildırım vurdu sözündə əs-Saikatu oddur demişdir. Urva ibn Ruveym də: Siz baxa baxa, sözündə bəzilərini ildırım vurdu digərləri isə baxırdılar. Sonra onlar dilrildi, baxanları ildırım vurdu. Suddi də sizi ildırım vurdu sözü haqqında öldünüz demişdir. Bundan sonra Musa qalxıb ağlayəraq Allaha dua etdi: Rəbbim, İsrail oğullarına nə deyacəyam, mən onları gətirdim, sən onların ən seçilmişlərini həlak etdin. “Ey Rəbbim! Əgər istəsəydin, bundan qabaq onları da, məni də məhv edərdin. Aramızdakı səfehlərin törətdiyi günahlar üzündən bizi məhvmi edəcəksən?” (Əraf, 155) Allah da Musaya bu yetmiş nəfərin buzova sitayiş edənlərdən olduğunu vəhy etdi. Sonra Allah onları diriltdi. Onlarda tək tək qalxdılar və canlandılar. Necə dirildiklərini gözləri ilə görürdülər. Məhz Allah Təalanın  “Ölümünüzdən sonra Biz sizi diriltdik ki, bəlkə şükür edəsinizdediyi budur. Rəbi ibn Ənəs belə demişdir: Ölümləri onlar üçün bir cəza idi.  Öldükdən sonra dirildilər ki, ömürlərini tamamlasınlar. Qatadə də belə demişdir.

İbn Cərir belə demişdir: Bizə Muhamməd ibn Humeyd, ona da Sələmə ibn Fədl rəvayət etdi ki, Muhamməd ibn İshaq deyir ki, Musa öz qövmünün yanına qayıdanda onları buzova sitayiş edən gördü. Qardaşına və Samiriya dediyini dedi. Buzovu yandırdı, külünü dənizə sovurdu. Musa onların ən yaxşılarından yetmiş nəfər seçdi. Allaha tərəf gedin, etdikərinizdən Allaha tövbə edin, geridə qoyduğunuz qövmləriniz üçün də Allahdan tövbə istəyin. Oruc tutun, paklanın və geyimlərinizi təmizləyin. Onları Rəbbinin təyin etdiyi bir vaxtda Turi Sina dağına çıxardı. Ora ancaq Allahın izni və elmi  ilə gəlirdi. Mənə rəvayət edildiyinə görə o yetmiş nəfər Musanın dedikərini yerinə yetirdikdən sonra : Ey Musa Rəbbindən istə biz də Rəbbimizin kəlamını eşidək, dedilər. Musa dağa yaxınlaşdıqda üstlərinə bulud çökdü. Bulud bütün dağı bürüdü. Musa buludun içinə yaxınlaşdı və onlara siz də yaxınlaşın dedi. Musa Allah onu danışdırdığı zaman alnına parlaq nur düşərdi. Adəm oğullarından heç kim ona baxa biıməzdi. Arayə bir pərdə çəkildi. Onlar yaxınlaşdılar. Buludun içinə girdikləri zaman səcdəya qapandılar. Onu Musa ilə danışarkən eşitdilər, ona bunu et, bunu etmə deyirdi. Əmrini verdikdən sonra bulud çəkildi, Musa göründü. Onların yanına qayıtdı. Onlar da Musaya: Biz də Allahı açıq aşkar görməsək sənə inanmarıq dedilər. Beləcə onları ildırım vurdu və hamısı öldülər. Musa qalxıb Rəbbinə yalvarmağa, dua və niyəz etməyə başladı: “Ey Rəbbim! Əgər istəsəydin, bundan qabaq onları da, məni də məhv edərdin” dedi. Onlar ağılsızlıq etdilər, içərimizdən səfehlərin ettiklərinə görə digər geri qalan İsrail oğullarından bəzilərini həlakmı edəcəksən? yəni bu onlar üçün həlakdır. Mən onların ən yaxşılarından yetmiş nəfəri seçdim. Onların yanına qayıdacağam, yanımda da bu seçilmişlərdən heç biri olmazsa, məni kim təsdiqləyacək və bundan sonra mənə kim güvənəcək. Həqiqətən, biz, Sənə üz tutduq! (Əraf, 156) Musa bu şəkildə Allaha yalvarmağa ruhlarının  geri verilməsini istəməya davam etdi. İsrailoğullarının buzova sitayiş etmələrinə görə tövbə istədi. O da Xeyir, özünüzü öldürün dedi. Muhamməd ibn İshaqın rəvayət şəkli belə idi.

İsmayıl ibn Əbdurrəhman Əs Suddi əl Kəbir də belə demişdir. İsrail oğilları buzova sitayiş etməkdən tövbə etdikdən, Allah əmr etdiyi kimi birbirlərini ölüdürüb tövbələri qəbul olduqdan sonra, Allah Musaya hər qəbilədən bir neçə nəfərlə buzova sitayiş etdiklərinə görə üzrxahlıq etmək üçün onun    yanına gəlmələrini əmretdi. Musa onlara vəd etdi. Özü onlardan yetmiş nəfər seçdi. Sonra üzr istəmələri üçün onunla birgə getdi. İbn İshaq ardını yuxarıda qeyd edildiyi kimi rəvayət edir. Bu rəvayətdən “Allahı açıq aşkar görmək“ xitabınn İsrail oğullarına aid olduğu aydın olur. Məqsəd onlardan seçilən yetmiş nəfərdir. Bir çox təfsirlər bundan fərqli bir fikir bəyan etməmişdirlər. Razi təfsirində bu yetmiş nəfərin qissəsindən bəhs edərkən belə qərib bir şey nəql etmişdir. Onlar dirildikdən sonra ey Musa sən Allahdan nə istəsən sənə mütləq verir. Ona dua elə bizi də peyğımbırlərdən etsin, dedilər. O da belə dua etdi. Allah da duasını qəbul etdi. Bu çox qəribdir. Çünki Musanın zamanında Harun, daha sonra yuşa ibn Nundan başqa peyğəmbər olduğu bilinməməkdədir. Əhli kitab bunların Allahı görmələri iddiasında da yanılmışdır. Çünki Musa əl Kəlim belə bunu istəsə də verilmədiyinə görə, bu yetmiş nəfərə necə verilə bilər.

Ayə haqqında ikinci rəy: Əbdurrəhman ibn Əsləm bu ayənin təfsirində belə demişdir. Musa Allahın qatından lövhələrlə geri döndü. Bu lövhələrdə Tövrat yazılmışdı. Onların buzova sitayış etdiklərini gördü. Onlara özlərini öldürmələrini əmr etdi, onlar da etdilər. Allah da Tövbələrini qəbul etdi, və “Bu lövhələrdə Allahın kitabı vardır. Orada sizə əmretdiyi şeyləri əmr edir, qadağan etdiyi şeyləri qadağan edir. Onlar da “Sənin sözünə iananaraq bunu kim qəbul edər. Xeyir vallahi, Allahı açıq-aşkar görmədikcə, Allah bizə yuxarıdan baxıb Bu mənim kitabımdır, onu qəbul edin demədikcə inanmayəcağıq.

Ey Musa səninlə danışdığı kimi bizimlə niyə danışmır? Dedilər. Ravi Allahı açıq-aşkar görməyincə sənə iman gətirməyacəyik  ayəsini oxudu, deyir ki Allahın qəzəbi gəldi, tövbədən sonra onları ildırım vurdu, hamısı öldü. Deyilir ki, Sonra Allah onları ölümlərinin ardınca diriltdi. Ravi bu yerdə Ölümünüzdən sonra Biz sizi diriltdik ki, bəlkə şükür edəsiniz, ayəsini oxudu. Musa onlara Allahın kitabını qəbul edin dedi. Onlar da Xeyir dedilər. Musa Sizə nə oldu? Dedi. Onlar da biz öldük sonra dirildik dedilər. o da Allahın kitabını qəbul edin dedi. Onlar da xeyir dedilər. Beləcə Allah onlara mələklər göndərdi, mələklər də dağı onların başlarının üstünə qaldırdılar. Bu siyak (gedişat) onların dirildikdən sonra mükəlləf olduqlarını göstərir. Məvardi bu haqda iki rəy nəql etmişdir. Birinci onlardan mükəlləfliyindüşməsidir. Çünki onlar vəziyyəti açıq aşkar gördülər, təsdiq etməyə məcbur qaldılar. İkincisi də onlar mükəlləfdirlər, ta ki heç bir ağıllı nəfər mükəlləflik xaricində qalmasın. Qurtubi belə demişdir: Doğrusu budur: Çünki onların o faciləli mənzərəni görmələri mükəlləfiyyatlərinə mane təşkil etməz. Zira İsrail oğulları da bir çox qeyri-adi şeylər görmüşdülər. Lakin buna baxmayəraq mükəlləf idilər. Bu açıq aydındır. Allah ən doğrusunu biləndir.