Onlar biri digərindən olan bir nəsil idilər. Allah Eşidəndir, Biləndir.

33-cü ayənin təfsirinə bax.