Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir Kitab gəldikdə onu inkar etdilər. Halbuki əvvəllər kafirlər üzərində qələbə diləyirdilər. Onlara tanıdıqları gəldikdə isə onu inkar etdilər. Allah kafirlərə lənət etsin!

Allah Təala deyir ki, “Onlara gəldikdə” yəni yəhudilərə deməkdir. “Allah tərəfindən bir Kitab” O da Məhəmməd səllallahu aleyhi və səlləmə endirdiyi Qurandır. “özlərində olanı təsdiqləyan”  yəni Tövratı deməkdir. “əvvəllər kafirlər üzərində qələbə diləyirdilər” yəni Peyğəmbər bu kitabla gəlmədən əvvəl onun gəlişi ilə müşrik düşmənlərinə qarşı fəth istəyar, onlarla döyüşərkən: Axırzamanda bir peyğəmbər göndəriləcək, onun yanında sizinlə döyüşəcəyik. Sizi Ad və İrəm qövmləri kimi öldürəcəyik, deyardilər. Necə ki, Muhamməd İbn İshaq belə demişdir: Asim İbn Amrdan, o da Qatadə əl Ənsaridən rəvayət edir ki, onlarınağsaqqalları deyardilər ki, Allaha and içirik ki, bu ayə biz Ənsar ilə qonşularımız yəhudilər haqqında idi. Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyan bir Kitab gəldikdə onu inkar etdilər, Halbuki əvvəllər kafirlər üzərində qələbə diləyirdilər. Onlara tanıdıqları gəldikdə isə onu inkar etdilər. Ayəsi enəndə: Biz onları cahilliyyə dövründə uzun müddət məğlub edərdik, biz müşrik onlar isə əhli kitab idilər. Onlar da indi bir peyğəmbər göndəriləcək, onun zaman kölgəsi artıq üzərimizə düşüb, onunla birgə sizinlə döyüşəcəyik, sizi Ad və İrəm qövmləri kimi öldürəcəyik, deyardilər. Allah, Rasulunu Qüreyşdən göndərdiyi zaman biz də ona tabe olduqda, yəhudilər onu inkar etdilər. Allah Təala bu haqda : “Onlara tanıdıqları gəldikdə isə onu inkar etdilər.Allah kafirlərə lənət etsin! ”  dedi. Dəhhaqdan rəvayət edilir ki, İbn Abbas əvvəllər kafirlər üzərində qələbə diləyirdilər —  ayəsi haqqında, Qalibiyyat istəyardilər, demişdir. Biz onlara qarşı Muhammədə kömək edərik demişdilər. Əslində isə belə deyildilər, yalan danışırdılar.

Muhamməd İbn İshaq belə dedi: Mənə Muhamməd İbn Əbi Əhməd, o da İkrimə və ya Səid İbn Cubeyrdən rəvayət edir ki, İbn Abbas belə dedi: yəhudilər Rəsulullah (salləllahu aleyhi və səlləm) göndərilməmişdən əvvəl onunla Əvs və Xəzrəc qəbilələri üzərində fəth istəyardilər. Allah onu Ərəblərdən göndərdikdə, onu inkar etdilər vəonun barəsində əvvəl dediklərini qəbul etmədilər. Muaz İbn Cəbəl ilə Sələmə oğullarından Bişr İbn Bəra İbn Marur, ey yəhudilər, Allahdan qorxun, Müsəlman olun; siz Muhaəmməd (salləllahu aleyhi və səlləm)lə bizə qarşı fəth istəyardiniz. Biz isə müşrik idik, bize onun göndəriləcəyi haqqında xəbər verər və onu vəsf edərdiniz. Nadiyr oğullarından Səlam İbn Mişkəm də: Bizə tanıdığımız bir şey gəlmədi, bu gələn sizə haqqında bəhs etdiyimiz deyildir, dedi.  Məhz bu mövzuda Allah Təala bunu endirdi. “Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyan bir Kitab gəldikdə onu inkar etdilər. Halbuki əvvəllər kafirlər üzərində qələbə diləyirdilər. Onlara tanıdıqları  gəldikdə isə onu inkar etdilər. Allah kafirlərə lənət etsin!” Avfinin rəvayətində İbn Abbas belə demişdir: Onların fəth istəməsi belədir: Onlar yəni əhli Kitablar, Muhamməd (salləllahu aleyhi və səlləm)in gəlişi ilə Ərəb müşriklərinə qarşı kömək umurdular. Muhamməd (salləllahu aleyhi və səlləm)inözlərindən olmadığını gördükdə onu inkar etdilər və həsəd apardılar. Əbu Aliyə belə demişdir: yəhudilər Muhamməd (salləllahu aleyhi və səlləm) ilə Ərəb müşriklərinə qarşı kömək istəyarək: Allahımız, bu yanımızda haqqında yazılmış peyğəmbəri göndər ki, müşriklərə əzab edək onları öldürək deyardilər. Allah, Muhamməd (salləllahu aleyhi və səlləm)i göndərdikdə, onun yəhudi olmadığını görüb, Ərəbləri həsəd apararaq onu inkar etdilər, halbuki onun gözlənilən peyğəmbər olduğunu bilirdilər. Buna görə də Allah Təala:   “Onlara tanıdıqları gəldikdə isə onu inkar etdilər. Allah kafirlərə lənət etsin!”  dedi. Qatadə də: Daha əvvəl onunla kafirlərə qarşı fəth istəyardilər, ayəsi haqqında demişdir ki, Onlar deyardilər ki,  Bir peyğəmbər gələcək. O da gəldikdə onu inkar etdilər. Tanıqları gəldikdə onu inkar etdilər. Allahın lənəti kafirlərin üzərinə olsun. yəni yəhudilərin üzərinə olsun deməkdir.