Onlardan: “Əgər (Allah) Öz lütfündən bizə bəxş etsə, əlbəttə, biz sədəqə verər və əməlisalehlərdən olarıq!”(– deyə) Allaha əhd edənləri də vardır.