Qoy kafirlərin diyarbədiyar gəzib dolaşması səni aldatmasın!

Allah Təala deyir ki, nemət, kef və sevinc içində yaşayan kafirlərə baxmayın. Onların hamısı tezliklə yox olacaq, pis əməlləri ilə baş başa qalacaqlar. Biz onlara bu nemətləri şərlərinə görə veririk. Onların əllərindəki hər şey “Bu, az bir mənfəətdir. Sonra isə onların yeri Cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır!”. Bu ayə Allahın digər ayədə buyurduğu kimidir: “Allahın ayələri barəsində yalnız kafirlər mübahisə edərlər. Onların şəhərlərdə gəzib-dolaşmaları səni aldatmasın” (Ğafir, 4). Allah təala buyurur: “De: “Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar.Dünyada faydalanar; sonra onların dönüşü Bizə olar. Sonra da küfr etdiklərinə görə onlara şiddətli əzab daddırarıq” (Yunus, 69-70); “Biz onlara nemətlərdən az bir müddət istifadə etməyə imkan verəcək, sonra da onları ağır bir əzaba məcbur edəcəyik” (Loğman, 24). “Kafirlərə hələ möhlət ver! Onlara bir az da möhlət ver” (Tariq, 17). “Məgər verdiyimiz gözəl bir vədə qovuşan kimsə, dünya həyatının keçici zövqünü bəxş etdiyimiz, sonra da qiyamət günü gətiriləcək kimsə ilə eyni ola bilərmi?” (Qasas, 61).

Kafirlərin dünyadakı hallarını və atəşə dönəcəklərini zikr etdikdən sonra buyurdu: “Öz Rəbbindən qorxanları  altından çaylar axan Cənnət bağları gözləyir ki, onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahdan bir ziyafətdir. Allahın dərgahında olan möminlər üçün daha xeyirlidir”.

İbn Mərduveyh demişdir: Bizə Əhməd ibn Nasr danışdı, bizə Əbu Tahir Səhl ibn Abdullah xəbər verdi, bizə Hişam ibn Ammar xəbər verdi, bizə Səid ibn Yəhya xəbər verdi, bizə Ubeydullah ibn Vəlid əl-Vəssafi xəbər verdi, o da Muharib ibn Disardan, o da Abdullah ibn Amr ibn Asdan, Rəsulullahın (salləllahu aleyhi və səlləm) belə dediyini rəvayət etmişdir: «Onlara “yaxşılar” deyilməsi, atalarına və oğullarına yaxşılıq etmələrinə görədir. Necə ki, ata-ananın sənin üzərində haqqı var. Həmçinin övladının da sənin üzərində haqqı var.»

İbn Mərduveyh bunu Abdullah ibn Amr ibn Asdan mərfu olaraq da rəvayət etmişdir. İbn əbu Hatim demişdir: Bizə atam danışdı, bizə Əhməd ibn Cənab danışdı, bizə İsa ibn Yunus danışdı, o da Ubeydullah ibn Vəlid əl-Vassafidən, o da Muharib ibn Disardan, o da İbn Ömərdən demişdir: Allah onları atalarına və oğullarına yaxşılıq etdiklərinə görə “yaxşılar” adlandırır. Necə ki, valideyinlərin sənin üzərində haqqı var. Həmçinin övladınında sənin üzərində haqqı var.» Bu rəvayət doğruya daha yaxındır.

Sonra İbn Əbu Hatim demişdir: Bizə atam danışdı, bizə Muslim ibn İbrahim danışdı, bizə Hişam Dəstəvai danışdı, o da bir adamdan, o da Həsəndən dedi: “yaxşılar” qarışqanı belə incitməyənlərdir.

Yenə İbn Əbu Hatim demişdir: Bizə Əhməd ibn Sinan danışdı, bizə Əbu Muaviyyə danışdı, o da Aməşdən, o da Xeysəmdən, o da Əsvəddən dedi ki, Abdullah ibn Məsud demişdir: Yaxşı olsun, pis olsun, ölüm hər kəsə xeyirlidir. Əgər yaxşıdırsa “Allahın dərgahında olan yaxşılar üçün daha xeyirlidir” demişdir.

Bunu Abdurrəzzaq da Aməşdən, o da Səvridən belə rəvayət etmiş və bu ayəni oxumuşdur: “Kafirlər elə güman etməsinlər ki, Bizim onlara möhlət verməyimiz xeyirlərinədir. Biz onlara ona görə möhlət veririk ki, günahlarını daha da artırsınlar. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab hazırlanmışdır” (Ali-İmran, 178).

İbn Cərir demişdir: Mənə Musənna danışdı, bizə İshaq danışdı, bizə İbn əbu Cəfər danışdı, o da Fərəc ibn Fədalədən, o da Loğmandan, o da Əbud-dərdadan belə demişdir: Elə bir mömin yoxdur ki, ölüm onun üçün xeyirli olmasın. Elə bir kafir yoxdur ki, ölüm onun üçün xeyirli olmasın. Kim məni təsdiq etməsə, Allah təala buyurur: “Kafirlər elə güman etməsinlər ki, Bizim onlara möhlət verməyimiz xeyirlərinədir. Biz onlara ona görə möhlət veririk ki, günahlarını daha da artırsınlar. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab hazırlanmışdır” (Ali-İmran, 178).