Şübhəsiz ki, ayələrimizi inkar edənləri odda yandıracağıq. Hər dəfə onların dəriləri yandıqca, əzabı dadsınlar deyə, Biz başqa dərilərlə əvəz edəcəyik. Həqiqətən, Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir.

Uca Allah ayələrini inkar edərək elçilərindən üz çevirənləri Cəhənnəm atəşi ilə cəzalandıracağını xəbər verərək “Şübhəsiz ki, ayələrimizi inkar edənləri odda yandıracağıq” buyurur. Yəni onları elə bir oda atacağıq ki, atəşi onların hər hissələrini və hər yerlərini əhatə edəcək. Sonra Uca Allah onların cəza və əzablarının davamiyyətli olacağını bildirərək “Hər dəfə onların dəriləri yandıqca, əzabı daim dadsınlar deyə, Biz o dəriləri başqa dərilərlə əvəz edəcəyik” buyurur. A`məş, Süveyrdən nəqletmişdir, o da İbn Ömərdən, demişdir ki: Dəriləri yandıqca onları kağız kimi başqa dərilərlə dəyişdirərik. Bunu İbn əbi Hatim rəvayət etmişdir. Yəhya bin Yezid əl-Hədramiyə bu ayə haqqında mənə belə deyilmişdır: Kafirə yüz dəri verilər; hər iki dəri arasında bir növ əzab vardır. Bunu da Əbi Hatim rəvayət etmişdir.

İbn Əbi Hatim belə demişdir (3/5493): Bizə atam danışdı, bizə Əli bin Muhamməd ət-Tənafisi danışdı, bizə Hüseyn əl-Cu`fi danışdı, o da Zaidədən, o da Hişamdan, o da Həsəndən, “Dəriləri bişdikcə” deyişində: “Cəhənnəm dərilərini gündə yetmiş min dəfə bişirər”, demişdir. Hüseyn də bu cür demişdir. Fudayl, Hişamdan, o da Həsəndən belə dediyini əlavə etmişdir: Dərilərini bişirib ətlərinə çatınca onlara: “Əvvəlki halınıza dönün”, deyilər, onlar da dönərlər. Yenə bu cür demişdir: Hişam ibn Ammardan qeyd edilmişdir: Bizə Said bin Yəhya əs-Sadani danışdı, bizə Yusif Süləmi əl-Basrinin müttəfiqi Nəəfi danışdı, o da Nəəfidən, o da İbn Ömərdən, deyir ki: Bir insan Ömərin yanında bu “dəriləri bişdikcə onları başqa dərilərlə dəyişdirərik” ayəsini oxudu, Ömər: Onu mənə təkrar et, dedi. O da təkrar etdi. Muaz bin Cəbəl: Mən o ayənin təfsirini bilirəm, bir saatda yüz dəfə dəyişdirilər, dedi. Ömər də: Mən də Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən belə eşitdim, dedi.

Bunu İbn Mərdəveyh də Muhamməd bin Əhməd ibn İbrahimdən rəvayət etmişdir, o da Abdan bin Muhamməd əl-Mərvəzidən, Hişam bin Ammardan belə rəvayət etmişdir. Onu başqa bir cəhətdən başqa bir ləfzlə rəvayət etmiş və bu cür demişdir: “Bizə Muhamməd bin İshaq danışdı, o da İmrandan, bizə İbarhim bin Muhamməd bin Haris danışdı, bizə Şeyban bin Fərrux danışdı, bizə Nəəfi Əbu Hürmüz danışdı, bizə Nəəfi, İbn Ömərdən danışaraq, dedi ki: “Bir insan bu “dəriləri hər bişdikcə” ayəsini Ömərin yanında oxudu. Ömər də: Onu mənə təkrar et, dedi. Orda Ka`b da var idi, o da: “Ey Möminlərin Əmiri, məndə bu ayənin təfsiri var, onu İslama girmədən öncə oxumuşdum”, dedi. Ömər də: “Gətir, əgər onu Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən eşitdiyim kimi gətirsən səni təsdiq edərik, yoxsa ona baxmarıq”, dedi. O da: “Mən İslamdan əvvəl bu cür oxudum” dedi: “Dəriləri hər bişdikcə onları bir saatda yüz yirmi dəfə başqa dərilərlə dəyişdirərik.” Ömər də: “Mən də Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən belə eşitdim”, dedi.”

Rəbi bin Ənəs bu cür demişdir: İlk kitabda bu cür yazılıdır: Onlardan hər birinin dərisi qırx arşındır. Dişi doxsan arşındır. Qarnı o qədər genişdir ki, içinə bir dağ qoyulsa sığar. Alov dərilərini yandırdığı zaman onları başqaları ilə dəyişdirərlər. Hadisə bundan şiddətli şəkildə danışılmışdır: İmam Əhməd bu cür demişdir: Bİzə Vəki danışdı, bizə Əbu Yəhya ət-Təvil danışdı, o da Əbu Yəhya əl-Kattatdan, o da Mücahiddən, o da İbn Ömərdən, o da Peyğəmbərdən (sallallahu əleyhi və səlləm): “Cəhənnəmliklər cəhənnəmdə o qədər iriləşər ki, qulaq yumuşağından çiyninə qədər yeddi yüz illik məsafədir. Dərisinin qalınlığı yetmiş arşındır. Azı dişi Uhud dağı kimidir. Bunu bu şəkildə yalnız Əhməd rəvayət etmişdir”.

“Dəriləri yandıqca” ayəsindən murad edilən, libaslarıdır, deyilmişdir. Bunu da İbn Cərir nəqletmişdir. Bu zəif bir görüşdür, çünki zahirə müxalifdir.

İman gətirib saleh əməllər işləyənləri isə (ağacları) altından çaylar axan, içində əbədi məskunlaşacaqları Cənnət bağlarına daxil edəcəyik. Bu da xoşbaxt kimsələrin aqibətlərini xəbər verməkdir. Onların girdiyi cənnətlərdə bütün yollardan, bölgələrdən və ətrafdan hara getsələr və harada istəsələr çaylar axar. Orda əbədi qalarlar. Yerlərini dəyişdirməzlər, ordan çıxarılmazlar, oradan yerdəyişmək istəməzlər.

Onlar üçün orda təmizlənmiş yoldaşlar vardır” yəni heyzdən, nifasdan, natəmizlikdən, pis adətlərdən və naqis vəsflərdən təmizlənmişlər. Necəki İbn Abbas da: “Kirlərdən və narahat edici şeylərdən təmizlənmişlər”, demişdir. Ata, Hasən, Dəhhak, Nahaf, Əbu Salih, Atıyyə və Süddi də belə demişlər. Mücahid də: “İdrardan, heyzdən, bəlğəmdən, tüpürcəkdən, mənidən və uşaqdan təmizlənmişlər”, demişdir. Qətadə də: “Narahat edici şeylərdən və günahlardan; heyz də yoxdur, üzlərində çil də yoxdur”, demişdir.

Biz onları sıx kölgəliklərdə yerləşdirəcəyik.” yəni dərin, çox, bol, xoş və sevimli kölgəliklərdə deməkdir, İbn Cərir də bu cür demişdir; Bizə İbn Bəşşar danışdı, bizə Abdurrahman danışdı, bizə İbn Müsənna danışdı, bizə İbn Cəfər danışdı, ikisi də: Bizə Şu`bə danışdı, dedilər, o da Əbudəhhakdan eşitdim, o da Əbu Hüreyrədən danışırdı ki, Peyğəmbər (Səllallahu əleyhi və səlləm) demişdir: “Cənnətdə bir ağac var ki, atlı onun kölgəsində yüz il gedər ancaq onu qət edib keçə bilməz: O əbədiyyət ağacıdır”.