Şübhəsiz ki, nə yerdə, nə də göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz.

Allah göyləri və yerin qeybini bildiyini, Ona bunlardan heç bir şeyin gizli qalmadığını bildirir. “Bətnlərdə sizə istədiyi kimi surət verən Odur” yəni, sizi bətnlərdə kişi yaxud qadın, gözəl yaxud çirkin, bədbəxt yaxud xoşbəxt olaraq O yaradır. “Ondan başqa ilah yoxdur, O Qüdrətlidir, Müdrikdir” yəni yaradan odur, ilahlığı haqq edən təkcə Odur və Onun şəriki yoxdur. O heç ağla belə gəlməyən bir izzətə, hikmətə və hökmlərə malikdir.

Bu ayələrdə ərz edilir və hətta açıqlama verilir ki, Məryəm oğlu İsa, Allahın digər bəşərləri yaratdığı kimi yaradılan bir məxluqdur. Çünki Allah ona da bətndə istədiyi surəti vermişdi. Axı o, xristianların iddia etdikləri kimi, necə ilah ola bilər? Allahın onlara lənəti olsun. O, bətndə dolaşıb haldan hala keçmişdir. Necə ki, Allah başqa bir ayədə buyurur: “O sizi analarınızın bətnlərində üç zülmət içərisində yaranış ardından yaranışa salaraq yaradır” (Əz-Zumər, 6).