O zaman mələklər dedilər: “Ey Məryəm! Həqiqətən, Allah səni Öz tərəfindən, adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlimə ilə müjdələyir. O, bu dünyada və axirətdə şan-şöhrətli və yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır.

Bu mələklərdən Məryəmə (əleyhissalam) onun şan-şöhrətli olan bir oğlunun olacağına dair bir müjdədir. Allah Təala buyurur: «O zaman mələklər dedilər: “Ey Məryəm! Həqiqətən, Allah səni Öz tərəfindən, adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlimə ilə müjdələyir.» Yəni, onun meydana çıxması Allahın kəliməsi ilə olacaqdı. Yəni, ona “ol” deyər, o da dərhal olar, deməkdir. Bu “Allah tərəfindən olan Kəlməni təsdiq edən…” (Ali İmran, 39) kəlamının təfsiridir. Necə ki, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, cumhur belə demişdir. “Adı, Məryəm oğlu İsa Məsih olan”  Yəni, dünyada bu adla məşhur olacaq, möminlər onu bununla tanıyacaq.

Ona Məsih deyilmişdir. Sələfdən biri: “Çox səyahət etdiyi üçün” demişdir. Ayaqları “düzdaban” yəni düz olub çuxuru olmadığı üçün, deyilmişdir. Belə də deyilmişdir: O xəstələri sığalladığı zaman Allahın izni ilə yaxşılaşırdılar.

Məryəm oğlu İsa” atası olamadığı üçün anasına nisbət edilmişdir. “Bu dünyada və axirətdə şan-şöhrətli və (Allaha) yaxınlaşdırılmışlardan”  yəni ona şəriət vəhy edəcəyini və ona kitab endirəcəyini və daha başqa ikramlar edəcəyi üçün onun Allah qatında bir dəyəri və bir yeri olacaqdır. Axirətdə Allahın icazə verdiklərinə şəfaət edəcək, digər ülul-azm peyğəmbərlər kimi şəfaəti qəbul ediləcəkdir. Allahın salamı onun və onların hamısının üzərinə olsun.

“O, beşikdə ikən və yetkin çağında insanlarla danışacaqdır” yəni onları kiçik ikən bir möcüzə və ayə olaraq, tək və şəriksiz Allaha ibadətə dəvət edir. Orta yaşda ona vəhy göndərildiyi zaman da dəvət edər. “Salehlərdən olacaqdır” yəni, sözündə və işində yaxşılardan olacaqdır. Onun sağlam elmi və yaxşı əməli olacaqdır, deməkdir.

Muhamməd ibn İshaq demişdir: Yəzid ibn Abdullah ibn Quseyddən, o da Muhamməd ibn Şurahbildən, o da Əbu Hureyrədən rəvayət etdi ki, Rəsulullah (səllallahu aleyhi və səlləm) demişdir: «Uşaq ikən, ancaq İsa və Rahib Cureycin yanındakı uşaq danışdı.»

İbn Əbi Hatim demişdir: Bizə Əbussaqr Yəhya ibn Muhamməd ibn Qəza danışdı, bizə Huseyn əl Mərvəzi danışdı, bizə Cərir yəni, İbn Hazim danışdı, o da Muhamməddən, o da Əbu Hüreyrədən rəvayət etdi ki, Rəsulullah (səllallahu aleyhi və səlləm) demişdir: “Beşikdə ikən ancaq 3 uşaq danışmışdır. İsa, Cüreycin dövründə bir uşaq və başqa bir uşaq.”

Məryəm mələklərin Allahdan gələn bu müjdəsini eşitdikdə, yalvarışında dedi: «Ey Rəbbim! Mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər?” Deyir ki, bir uşaq məndən necə ola bilər ki, mənim ərim yoxdur, evlənmək də istəmirəm. Allah qorusun, fahişə də deyiləm. Bir mələk ona Allah adından bu suala belə cavab verdi: “Allah beləcə istədiyini yaradır.”  Yəni bu əmr uca Allahdandır, heç bir şey onu aciz etməz, deməkdir.

Burada açıq aydın, “Allah beləcə istədiyini yaradır” demiş “edər” deməmişdir. Necə ki, Zəkəriyya qissəsində də belə demişdir. Burada yaratmağı açıq aydın  tələffüz etmişdir ki, batilə yönəlmiş birinin şübhəsi olmasın. Bunu da belə möhkəmləndirdi:  “O, bir işin olmasını istədikdə ona ancaq “Ol!”– deyir, o da olur”  yəni bir an belə gecikməz, tam əksinə əmrin ardınca zaman keçmədən meydana gələr.  Necə ki, demişdir: “Biz bircə dəfə əmr edirik, o da bir göz qırpımında yerinə yetir.” (Qəmər, 50)  yəni, sadəcə olaraq bir dəfə əmr edirik, o da göz qırpımı sürəti ilə olur.