Muhəmməd ibn Abdulvəhhabın etiqadı.
Ixlasın nuru. Müəllif: Səid ibn Əli ibn Vəhf əl-Qəhtani
Əsərin adı: Kamil dində bidət və onun təhlükəsi. Müəllif: Muhəmməd ibn Salih Əl-Useymin.
Əsərin adı: Vasitiyyə əqidəsi. Müəllif: Şeyxul-İslam Əhməd İbn Əbdulhəlim ibn Teymiyyə.
Əsərin adı: Lumətul etiqad. Müəllif: İbn Qudamə əl-Maqdisi.
Əsərin adı: Təhavi Əqidəsi. Müəllif: Əbu-Cəfər ət-Təhavi.