Siz nə qədər istəsəniz də, arvadlar arasında ədalətlə davrana bilməzsiniz. Tamamilə meyl edib, digərini asılı vəziyyətdə qoymayın. Əgər doğruldub qorxsanız, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.