Kitab və Sünnə işığında asanlaşdırılmış fiqh
Əsərin adı: Lumətul etiqad. Müəllif: İbn Qudamə əl-Maqdisi.
Ayə adı
Hello world!